Wij bieden u een aangepaste ondersteuning
in het juridisch en administratief beheer van uw vastgoedontwikkelingsprojecten, van ontwerp tot bouw.

JULIE

Wij begeleiden al uw projecten met betrekking tot de leefomgeving.

Eengezinswoningen : bouw, verbouwing, bijgebouwen …

Gronden : opsplitsing, verkaveling, ruilverkaveling, herinrichting …

Opbrengsteigendommen : erkenning, ruilverkaveling, opdeling in appartementen, studentenkamers

Projets résidentiels : lotissements, construction de maisons, d’immeubles à appartements, habitats groupés, logements étudiants, intergénérationnels,…

Projets immobiliers mixtes et économiques : commerces, industries, installations agricoles, bureaux, énergie, tourisme, équipements sportifs ou récréatifs, logistique, transport,…

Projets d’intérêt général : partenariats publics-privés, hôpitaux, crèches, établissements pour personnes âgées, énergie,…

Réaménagement de sites désaffectés : reconversion d’anciens sites industriels, assainissement, patrimoine,…

Projets environnementaux : énergie, patrimoine, sites naturels, Natura 2000, cours d’eau,…

Woonprojecten : verkavelingen, bouw van woningen en appartementsgebouwen, cohousing, studentenverblijven, kangoeroewoningen …

Commerciële en gemengde vastgoedprojecten : handelszaken, industrie, landbouwvoorzieningen, kantoren, energie, toerisme, sport- en recreatievoorzieningen, logistiek, transport …

Projecten van algemeen nut : publiek-private samenwerkingen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, rust- en verzorgingstehuizen, energie …

Herinrichting van niet-uitgebate ruimten: reconversie van voormalige industrieterreinen, sanering, erfgoed …

Milieuprojecten : energie, erfgoed, natuurgebieden, Natura 2000, waterlopen …

Onderzoek naar gebiedsontwikkeling van openbare gronden.

Ontwikkeling van openbare voorzieningen en diensten.

Bescherming van uw historisch, cultureel of natuurlijk erfgoed : beschermings- en erkenningsprocedures, natuurreservaten, Natura 2000, toepassing van uw lokale bestemmingsplannen en regelgevingen …

Coördinatie van grootschalige projecten op uw grondgebied

Deskundige ondersteuning voor uw administratieve teams

UW PROJECT

Wij bestuderen en begeleiden uw projecten in hun dagelijkse administratieve procedures.

Due diligence, juridische screening van onroerende goederen, architectuurschetsen.

Uitwerking van een juridische ontwikkelingsstrategie (afstemming op de plannen/regelgevingen, bevoegde overheden, vereiste vergunningen en toelatingen …).

Bijstand op het vlak van planologie (gewestplan, BBP, lokaal oriëntatieplan …).

Voorlegging en behartiging van een project bij de overheidsinstanties.

Opvolging van de milieueffectenbeoordeling (effectenstudie, -rapport of -nota), openbaarmakingsaffiches en infovergaderingen, overlegcommissie, onderzoek van de opmerkingen.

Aanvragen van vergunningen en toelatingen : volledigheid van het aanvraagdossier, bewijsvoering, opvolging van de aanvraag (regelmatigheid, goedkeuring, planning).

  • Stedenbouwkundige vergunning
  • Stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning
  • Milieuvergunning

Bestuursrechtelijke beroepsprocedures.

Stedenbouwkundige inbreuken en regularisatie.

Due diligence, juridische screening van een locatie, een architectuurschets

Uitwerking van een juridische ontwikkelingsstrategie (afstemming op de plannen/regelgevingen, bestaande vergunningen, bevoegde overheden, vereiste vergunningen en toelatingen …)

Bijstand op het vlak van planologie (gewestplan, BBP, lokaal oriëntatieplan, verkavelingsvergunning/stedenbouwkundige vergunning …)

Voorlegging en behartiging van het project bij de overheidsinstanties en andere actoren (lokaal, regionaal)

Implementatie van raamwerken voor publiek-private samenwerkingen.

Vragen over afvalbeheer en -valorisatie.

Opvolging van de milieueffectenbeoordeling (effectenstudie, -rapport of -nota), openbaarmakingsaffiches en infovergaderingen.

Opmaak en opvolging van het handelsvestigingsdossier.

Aanvragen van vergunningen en toelatingen : volledigheid van het aanvraagdossier, bewijsvoering, opvolging van de aanvraag (regelmatigheid, goedkeuring, planning).

  • Stedenbouwkundige vergunning
  • Stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning
  • Vergunning voor handelsvestiging
  • Milieuvergunning
  • Bodemsaneringsplan
  • Mijnconcessies

Bestuursrechtelijke beroepsprocedures.

Stedenbouwkundige inbreuken en regularisatie.

Due diligence, juridische screening van projecten.

Erkenning van beschermde sites, natuurreservaten, Natura 2000,…

Opvolging van de milieueffectenbeoordelingen (effectenstudie, -rapport of -nota), openbaarmakingsaffiches en infovergaderingen.

Juridische opvolging van projecten rond duurzame energie (windenergie, biomassa, zonne-energie, waterkracht, geothermie …).

Vragen over afvalbeheer en -valorisatie.

Aanvragen van vergunningen en toelatingen : volledigheid van het aanvraagdossier, bewijsvoering, opvolging van de aanvraag (regelmatigheid, goedkeuring, planning).

Bestuursrechtelijke beroepsprocedures.